Afbeelding met tafel, kamer, klok Automatisch gegenereerde
beschrijving

Oishii Japan: Voedsel als Populaire Cultuur

Werken met populaire cultuur: manga en verder (B-KUL-F0YT0A)

WPC20-Groep1: Thibault Van Acker, Maxime Deherand, Yi-Tao Ding, Aaron Gambone, Rajko Gommers, Wouter Lausberg & Lisse Mersseman

Inleiding

Het gebruik van voedsel als een lens om inzicht te verkrijgen beperkt zich niet enkel tot het veld van de exacte wetenschappen (voedingsleer, agrarische wetenschappen, chemie, biologie, ...) maar heeft rond het begin van het nieuwe millennium een sterke toename gekend in veel andere velden zoals psychologie, politiek, letteren, filosofie, ... vooral stoelend op antropologische, sociologische en historiografische precedenten (Albala, i-ii). Organisaties zoals de Association for the Study of Food and Society promoten de interdisciplinaire studie van voedsel en maatschappij al sinds 1985 en publiceren het peer-reviewed tijdschrift Food, Culture and Society: An International Journal of Multidisciplinary Research^[1]^**. Samen met academische programma's die de complexe relaties tussen voedsel, cultuur en maatschappij bestuderen via verschillende disciplines, kan er gesteld worden dat men alvast kan spreken van een nieuw studieveld, en tentatief al zeker spreken van een opkomende discipline (Albala, i-ii).  

Aangezien Food Studies een zo ruim mogelijk aanbod aan blikken uitnodigt, zou het onderzoek naar de relaties met voedsel in vele richtingen kunnen gaan. Wij zullen ons echter beperken tot de complicaties van voedsel als een populair medium voor verspreiding en accumulatie van politiek, cultureel en sociaal kapitaal. De concepten van gastrodiplomatie en soft power zullen vooral bruikbaar zijn om de opeenhoping aan data die we verzameld hebben te analyseren, alsook de relatie met (de politieke impetus voor) nationale identificatie. In het kader van het vak Werken met Populaire Cultuur: Manga en Verder was het doel vooral om te leren hoe bruikbare en interessante data via non-traditionele academische wegen kon gedistilleerd worden. De concrete manifestatie van Japans voedsel als een populair medium in de horeca hebben we als data via de website TripAdvisor kunnen verzamelen om aan onze analyse te werken. Specifiek hebben we gezocht naar locatie, rating en zelfomschrijving van het type keuken dat de zoekresultaten opleverden wanneer "Japans" werd ingetypt in de zoekbalk. Niet enkel het vergaren van data maar ook het analyseren en visualiseren ervan was de focus van dit werkstuk. Aangezien het werken met data het belangrijkste aspect was van dit onderzoek zijn we begonnen met een kwantitatieve onderzoeksvraag die peilt naar het aandeel van "pure Japanse" (i.e. enkel de tag "Japans" bevatten) restaurants op basis van tags die TripAdvisor hanteert. Op basis daarvan hebben we een meer kwalitatieve analyse kunnen uitvoeren naar de politieke implicaties van het aandeel aan Japanse restaurants.

Onze bevindingen hebben geleid tot de ontdekking dat restaurants met enkel de tag "Japans" als alleenstaande niet voorkomend zijn. Het meest opmerkelijke was dat de meest voorkomende tag gepaard met "Japans" de tag "sushi" was dat als combo net onder de 50% grens ligt. We kunnen concluderen dat sushi het meest bekende symbool is van Japanse voedselcultuur. Het is het voedsel exportproduct bij uitstek dat Japanse Identiteit overbrengt naar het buitenland. Identiteit gaat echter ook gepaard met waardeoordelen en kwalificaties; al de politieke implicaties incluis.

1. (Populaire) Cultuur en voedsel

De studie van (populaire) cultuur

Het veld van Food Studies komt in zekere mate ook overeen met de Culturele Studies. Beiden zijn relatief nieuw, gefocust op "vergeten" onderwerpen van klassieke academische studie, en ook zijn ze beiden heterogeen en interdisciplinair. Culturele Studies heeft de traditie gestart om met geconcentreerde aanzet een serieuze studie en elevatie van populaire cultuur als studieobject te nemen. Het is een studieveld dat in haar conceptie sterk interdisciplinair was, en blijft, door de niet-canonieke en niet-disciplinaire aard van haar studieobjecten. Dit zorgt ervoor dat er bij elk onderzoek flexibel omgegaan moet worden bij het assembleren van een methodologie (de Bloois et al., 11).  

Dit houdt een open blik in over cultuur als niet enkel de opeenstapeling van, zoals Matthew Arnold het noemde, "the best that has been thought and known" (preface) maar als een locus van strijd waarbij elk object of gebruik als een tekst gelezen kan worden om de wereld te begrijpen. Culturele Studies heeft daarom een voornamelijk politieke en hedendaagse invulling van academische studie; houd in gedachte dat de discipline zich rond eind jaren 50/begin jaren 60 ontwikkeld werd (de Bloois et al., 10). Hoewel het materiële marxisme veel invloed heeft gehad in het denken over de relatie tussen kapitalisme en cultuurconsumptie, kan dit een premise creëren waarbij er gedacht wordt dat een hoge bourgeoisie cultuur actief de rest van de maatschappij beïnvloedt alsof de laatstgenoemde (cultureel) passief blijft. Raymond Williams, grondlegger van Culturele Studies, bevestigt ook dat deze distinctie tussen hoog-laag te limiterend werkt. De 'gewone mens' is niet gewoonweg een passief wezen dat onderdrukt wordt door een elite-cultuur maar vindt zelf ook meerdere wegen uit om zichzelf cultureel te uiten (de Bloois et al., 9).  

Om samen te vatten, Culturele Studies pretendeert niet vaste definities te geven aan (populaire) cultuur maar behoudt net die spanning tussen openheid en geslotenheid om kritisch te blijven. Zodoende, wordt de distinctie tussen lage en hoge cultuur ook weggevaagd. Het feit dat Culturele Studies kijkt naar populaire culturele uitingen zoals bv. manga, subculturen, mode, sport, voedsel, etc. wil niet zeggen dat deze 'lage' tegenhangers zijn van Literatuur, maar beaamt gewoonweg het feit dat deze vormen van culturele uiting lang niet gerepresenteerd werden als serieus studieobject. Het feit dat we voedsel als voorwerp nemen om cultuur te bestuderen getuigt aan die geest van openheid.

Voedsel en (populaire) cultuur?

Achter het materiële aspect van voedsel als puur biologisch consumptieproces schuilen ook wegen tot maatschappelijk inzicht op politiek, cultureel en sociaal vlak. Voeding consumeren, waarderen, vermijden, controleren, presenteren, ... kan veelzeggend zijn en fundamentele betekenis geven aan een bepaalde cultuur.

"Food is pervasive. The social, economic, and even political relevance cannot be ignored. Ingestion and incorporation constitute a fundamental component of our connection with reality and the world outside our body. Food influences our lives as a relevant marker of power, cultural capital, class, gender, ethnic, and religious identities." (Parasecoli, 2)

Met andere woorden, de materialiteit van voeding kan geabstraheerd worden tot symbool of marker van waarden om, en dit is interessant aan voeding, opnieuw te materialiseren tot object klaar voor consumptie (letterlijk en figuurlijk). De intersectie met populaire cultuur specifiek kan veel eigentijdse spanningen blootleggen met betrekking tot dit proces van voedsel als drager van betekenis door de link tussen voedsel, identificatie/nationalisme en consumptie te bekijken in de hedendaagse geglobaliseerde context. Zoals eerder aangehaald is Culturele Studies in se bezig met hedendaagse culturele fenomenen zonder onderscheid in waardeoordeel. Voedsel als deel van populaire cultuur door representatie en remediëring in bv. films, anime, mode, accessoires, reclame, "challenges" op sociale media, ... geeft zichtbaarheid aan bepaald voedsel. Die zichtbaarheid op grote schaal opent nieuwe wegen voor voeding om nieuwe betekenissen te krijgen. Zoals eerder aangehaald is voedsel niet enkel een fysiek object maar ook een medium op zich dat bepaalde berichten draagt. Een concreet voorbeeld; avocado toast gaan eten, inchecken in een avocado gespecialiseerd restaurant op Facebook, een foto posten op Instagram, avocado's op je boodschappenlijst zetten, ... Wat zegt men over zichzelf en de cultuur waarin men zich beweegt in relatie tot/met voedsel?        

"Pop culture happens to be the arena where new narratives, changing identities, and possible practices become part of a shared patrimony that participates in the constitution of contemporary subjectivities [...] Our bodies, including our crucial relationship with food and ingestion, are represented in pop culture as a reflection of wider cultural, social, and political debates among various and diffused agencies, trying to influence the way we perceive ourselves and our world, and they way we operate in it." (Parasecoli, 3)

Voedsel voedt dus niet enkel ons fysiek wezen door biologische processen maar is ook belangrijk om een subjectieve entiteit te constitueren dat zich beweegt in de wereld. Dit draagt met zich vragen mee rond zelf en identificatie. Dit zijn vragen die niet enkel een individu zichzelf kan afvragen maar dit zijn zeker ook vragen die op groter niveau, zoals het nationale, via de relatie met voedsel beantwoord kunnen worden. Dit brengt ons tot de band tussen popularisering van voedsel via soft power als middel voor het verspreiden van een nationale ideologie/identiteit.

2. Voedsel en haar politieke implicaties

Soft power

Het Japanse militarisme en imperialisme van de 2e wereldoorlog heeft het imago van Japan doen kelderen. Vooral in de rest van de Aziatische buurlanden was het wantrouwen tegenover Japan groot in deze naoorlogse periode. Om de militaire macht van het land te beperken werd het befaamde artikel 9 toegevoegd aan de naoorlogse grondwet. Dit artikel verbiedt Japan een eigen leger te hebben. Ondanks Japans slechte positie op het wereldtoneel na de 2e wereldoorlog, herstelde de economie zich snel en werd Japan een economisch sterk land. Dit duurde tot de zogenaamde 'lost decade' de jaren 1990, toen Japan in een economische recessie terecht kwam.  Nadat Japan terug volledig onafhankelijk werd van Amerikaanse controle, wilde men het land terug op het wereldtoneel krijgen, maar er waren verschillende problemen. Japan kende geen officiële militaire macht meer en ondanks het feit dat het land 1 van de grootste economieën was, begon ook de economisch ster te tanen.

Het antwoord van Japan was een culturele diplomatie van soft power terug een belangrijkere internationale rol te spelen. Soft power is het tegengestelde van hard power (militaire kracht) en promoot een land door gebruik te maken van cultuur, politieke waarden, buitenlands beleid, humanitaire missies, enz... Het creëert een beter imago van een land, omdat een beleid dat focust op soft power niet intimiderend overkomt. Zo kunnen de oorlogslittekens dat Japan heeft nagelaten langzaamaan helen en kan Japan terug het vertrouwen van de andere landen winnen. In 2002 is dan ook het concept van 'cool Japan' ontstaan, wat weergeeft dat de Japanse soft power diplomatie effect begon te krijgen en Japan een 'culturele superpower' in wording was. Het brute oorlogsverleden is op de achtergrond geraakt, zeker in het Westen, maar ook in Azië associëren steeds meer mensen Japan met hun soft power diplomatie en steeds minder met de gebeurtenissen van Wereldoorlog II. Deze visie van 'cool Japan' doet het toerisme naar Japan en de export van Japanse goederen toenemen. Op concreet politiek vlak worden onderhandelingen tussen Japan en andere (Aziatische) landen weer mogelijk, al zijn de spanningen nog lang niet verdwenen.

Voedsel en identiteit

Zoals eerder  vermeld gaan wij ons focussen op de voedselcultuur van Japan en het gevolg van de gastrodiplomatie. Dat is een soort culturele diplomatie (soft power) die gebruikt maakt van voedsel. Het is "the use of food and cuisine as an instrument to create a cross-cultural understanding in the hopes of improving interactions and cooperation" (Chapple-Sokol, 162) en volgt het idee dat "the easiest way to win hearts and minds is through the stomach" (Rockower). De term gastrodiplomatie werd het eerst gebruikt door Rockower in zijn studie van Thailand toen het programma genaamd 'Global Thai' in 2002 werd opgestart. Dit was het eerste land dat officieel gebruikt maakte van deze vorm van soft power.

Een concreet Japans voorbeeld is de poging om de authentieke Japanse keuken te promoten als onderdeel van het Intellectual Property Strategic Programme (vaak afgekort als IPSP). Dit programma benoemde Japanese Restaurants Overseas (afgekort JRO) en bestond uit het geven van certificaten aan restaurants die enkel authentieke Japanse cuisine aanbood. Dit stuitte echter op heel wat protest. Want wat is een authentieke Japanse keuken? En is het slecht om de Japanse keuken te combineren met keukens van andere landen of er een lokale variant van te maken? In het geval van sushi bv. gebeurt het dat er varianten met gekookte vis, vlees of vegetarische opties ontstaan, aangepast aan de lokale smaken, aangezien niet alle keukens geneigd zijn om vis rauw te eten. Een bekend voorbeeld van zo'n variant is de California roll. Het programma van het IPSP werd al gauw omschreven als de 'sushi politie'. Soft power heeft vooral het doel om een land een positief imago te geven. Protest tegen het soft power beleid kan nooit de bedoeling zijn. Bijgevolg stopte de Japanse overheid met de certificaten en werd er enkel nog maar advies gegeven aan de JRO's. Dit advies is echter ook gelinkt met economisch voordeel. Zo moedigt de Japanse Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (kortweg MAFF) JRO's aan om uitsluitend Japanse producten te gebruiken, die dus uiteraard uit Japan geïmporteerd moeten worden, om hun voedsel meer 'authenticiteit' te geven. Dat laatste bevestigt trouwens dat de Japanse instellingen uiteindelijk het meeste zeggenschap hebben rond 'authenticiteit', aangezien enkel de 'meer superieure' (in Japan gebaseerde) en geografisch gebonden cuisine en producten 'exotische' varianten kan aanvaarden. We kunnen echter wel concluderen dat de Japanse gastrodiplomatie al bij al geslaagd is. Op 4 december 2013 werd washoku (traditionele Japanse keuken) aanvaard op de lijst van Unesco Werelderfgoed.

Voedsel kan dus een gevoel van nationalisme (en regionalisme) versterken omdat het inspeelt op identiteit. Wanneer een groep mensen met dezelfde voedselcultuur opgroeit, ontstaat er een gevoel van verbondenheid tussen die mensen. Men kan trots zijn op de eigen nationaliteit wanneer de genationaliseerde voedselcultuur ook in het buitenland populair wordt. De populariteit van Japans eten in het buitenland, zou in het Japanse framework van soto/uchi-cultuur (lett. buiten-binnen) het gevoel van 'zij' die niet tot 'onze groep' behoren versus 'onze groep'. Buitenlanders (zij) eten Japans (ons) voedsel. De politieke implicaties van popularisering van voedsel alsook importeren van ideeën samen met gerechten mag niet onderschat worden.

3. Casus: horeca in VlaandereN

Dataset en methode

Voor dit onderzoek hebben we besloten om TripAdvisor te gebruiken als databron. De website biedt verschillende items aan die te maken hebben met reizen, zoals restaurants, hotels en toeristische trekpleisters. We hebben besloten om ons te richten op Japanse restaurants in Vlaanderen om data te vergaren. Deze hebben we aan de hand van onderstaande, zelf-geschreven scraper van de site kunnen onttrekken.

Afbeelding met schermafbeelding Automatisch gegenereerde
beschrijving

Figure : een screenshot van de website TripAdvisor

Stap één: de scraper

Een scraper is een tool waarmee men data uit een webpagina kan halen. We hebben eerst gekeken naar het programma OutWit Hub Pro, een betaald programma waarmee men gemakkelijk websites kan scrapen. Omdat dit programma €60 kost hebben we besloten om het eerst met de 'light' versie te proberen, wat dan uiteindelijk toch niet bleek te lukken. Daarna hebben we gekeken naar gratis alternatieven voor web-scrapers en zijn we uitgekomen op Scrapy, een "open-source framework" geschreven in Python. Dit betekende dat we onze eigen scraper moesten schrijven, in Python, om aan onze data te geraken.

Deze scraper begint op de TripAdvisor resultaten pagina van Japanse restaurants in Vlaanderen. In totaal waren dit 373 resultaten/restaurants. Elke pagina toonde 30 restaurants, en van elk restaurant werd o.a. de naam, het type restaurant (b.v. tags "Japans", "Sushi") en de stad waarin het restaurant zich bevindt weergegeven. Dit is de data die we voor ons onderzoek gebruiken. Onze scraper zocht naar de naam, type restaurant en de stad voor elk restaurant op de pagina, ging dan naar de volgende resultaten pagina, tot het einde van de lijst.

Afbeelding met schermafbeelding Automatisch gegenereerdebeschrijving

Figure 2: de gehele scraper

In de eerste lijnen van onze code geven we de scraper een naam (name = "TripAdvisor") en geven we het een URL om mee te beginnen (start_urls = ['https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g1452340-c27-Flanders.html',]

Figure 3: lijnen 4-6

In lijnen 10 tot en met 16 verwijzen we de scraper naar een HTML div met class "_1kNOY9zw". Dit is de class dat de web developers van TripAdvisor aan het vakje van de restaurants heeft gegeven. Zo weet de scraper dat het in elk verschillend soort gelijk vakje moet scrapen, wat dus betekend dat het de restaurants als individuele data ziet, en dus ook als zodanig behandeld. Binnen de "yield" brackets verwijzen we naar de specifieke classes binnen de HTML die we willen scrapen, namelijk de naam (Name), het type (Type), en de stad (City). Omdat de classes regelmatig opnieuw worden gebruikt binnen de HTML van de TripAdvisor pagina moeten we specifiek verwijzen naar de classes die de data weergeven die wij willen scrapen. Hierdoor krijgen we lange lijnen text (b.v. \'div._2rmp5aUK div.MIajtJFg._1cBs8huC._3d9EnJpt span.EHA742uW span._1p0FLy4t::text\') die verwijzen naar de locatie binnen de HTML van onze gewilde data.  

Figure 4: lijnen 10-16

In de laatste lijnen van onze scraper verwijzen we naar de knop aan de onderkant van de zoekpagina waarmee men naar de volgende pagina kan gaan. Dit zorgt ervoor dat de scraper op elke pagina kan gaan zoeken naar onze gewilde data en niet stopt na pagina 1. We verwijzen hiermee ook weer specifiek naar de class waarin deze 'next' knop zich bevindt, zodat de scraper weet wat de link naar de volgende pagina is. Zolang de 'next' knop aanwezig is, dus zolang 'next_page is not None', zal de scraper blijven doorgaan naar de volgende pagina om de volgende data te beginnen scrapen. De laatste twee lijnen van de code geven de scraper de mogelijkheid om de link te volgen.

Figure 5: lijnen 18-21

Stap twee: de visualisering/resultaten

Wij gebruikten de tool Tableau Public om de data die we vergaard hadden van TripAdvisor te visualiseren. Concreet gezegd, moesten we niets meer doen dan het gescrapte document (csv bestand) te importeren in Tableau Public. Het programma is naar onze mening zo goed gemaakt dat je enkel maar de gewenste waardes van de tabellen van het gescrapte document dient aan te duiden en het programma doet de rest. Zonder te veel problemen worden de mogelijke grafieken automatisch getoond. Met de uiteindelijke grafieken konden we aan de analyse beginnen en tentatief conclusies trekken.

Onderaan is een grafiek van alle tags (elk restaurant heeft 1-2 tags) van de 373 restaurants, die allemaal gesorteerd worden door TripAdvisor als Japans restaurant in Vlaanderen wanneer je dit in de zoekbalk opgeeft. Aan de hand van deze grafiek, konden we een duidelijke link terugvinden tussen Japanse restaurants en sushi. Wel 180 op 373 Japanse restaurants in Vlaanderen komen voor met de combinatie van tags "Japanese" en 'Sushi" op TripAdvisor. We hebben de combo "Japanese/Seafood" niet expliciet meegeteld maar de link naar sushi is hier ook wel duidelijk. Sushi is dus duidelijk het populaire voedsel uit Japan. Ook opmerkelijk was het feit dat in de top 5 er veel restaurants voorkomen die gesorteerd worden als Japanse restaurants samen met de tag "Chinese" of "Asian". Paradoxaal genoeg maken "pure" of "authentieke" Japanse restaurants dus niet deel uit van het grootste aandeel aan horeca activiteiten in Vlaanderen wanneer we in TripAdvisor zoeken naar Japanse restaurants.

Une image contenant capture d'écran Description générée automatiquement

Figure 6: Grafiek dat tag(combo's) weergeeft; sushi scoort het hoogst en generalisering van Japans met Aziatisch is ook hoog

Onderaan is een grafiek die toont waar en hoe deze 373 Japanse restaurants allemaal verspreid liggen. Ze zijn gedistribueerd over geheel Vlaanderen (en Brussel) waarbij de meeste restaurants hun plaats hebben binnen de grote steden zoals Brussel (74) en Antwerpen (60).

Afbeelding met tekst, kaart, computer, tafel Automatisch gegenereerde beschrijving

Figure 7: verspreiding van restaurants met zoekopdracht "Japans"

Extra stap: ruimte voor verdieping

We wilden ook nog een uitgebreidere scraper maken die op elke pagina van elk restaurant ging zoeken naar meer concrete data, zoals de beoordeling, het adres en of ze over een certificaat beschikken. Dit is ons niet gelukt. Het deel dat moest verwijzen naar de verschillende links van de restaurants zijn de twee lijnen na "restaurant_page_links", en het is ook dit deel dat ons een error (\'HtmlResponse\' object has no attribute \'follow_all\') als resultaat gaf. Een ander idee om een scraper te maken die recensies van klanten zou kunnen filteren volgens bepaalde trefwoorden of opmerkingen had ook nog interessant kunnen zijn geweest om te linken naar rating/waardeoordeel maar aangezien niemand in onze groep enige voorkennis van de Python taal had en het zou te tijdrovend zijn geweest om bepaalde verder code te schrijven of de errors op te lossen.  

Afbeelding met schermafbeelding Automatisch gegenereerde beschrijving

Figure 8: uitgebreide tweede scraper

Met het programma OutWit Hub Light waren we misschien wel in staat alle gewenste data eenvoudiger van TripAdvisor te halen, maar jammer genoeg werden we tegengehouden door een beperking van maar enkel 1 pagina te kunnen scrapen i.p.v. de hele zoekopdracht. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in gelijkaardig onderzoek is OutWit Hub Pro een geschikt alternatief.

Conclusie

De data toont aan dat Japans voedsel een populaire en ingeburgerde cuisine is in het Vlaams horeca landschap. Vooral sushi blijkt het statement piece te zijn van Japanse voedselexport als symbool van authentieke Japanse keuken. Er is echter enige nuancering nodig aangezien pogingen om een officieel label voor authentieke Japanse cuisine te creëren op veel protest viel waardoor deze eigenlijk niet echt bestaat (Sakamoto & Allen, 108-112). Dit maakt het definiëren van "authentieke Japanse" restaurants redelijk dubbelzinnig. Om deze dubbelzinnigheid te vermijden nemen we aan dat pure Japanse restaurants geen tags delen met non-Japanse cuisine (bv. Japans/Chinees; Japans/Fusion, ...).

De resultaten geven ook geen inzicht in de waarden die klanten (en eventueel restauranthouders zelf) verbinden met Japanse cuisine. Om dit te bereiken wouden we een 2^de^ scraper maken die specifiek zou zoeken in de recensies van deze "pure Japanse" restaurants voor herhalende termen. Wegens tijdgebrek en de beperkte scope van deze opdracht hebben we geopteerd deze scraper niet te maken. We hebben daarom de link met politieke implicaties van voedsel in het kader van culturele diplomatie niet verder kunnen verdiepen. Dit zou echter een interessant topic zijn voor verder onderzoek zoals een bachelor paper. De invloed dat popularisatie van sushi en Japanse eetcultuur heeft in het Vlaamse horecalandschap zal momenteel even in het midden moeten gelaten worden.

Echter, was het proces vooral heel leerrijk en heeft het ons gepusht om te kijken naar data en de oneindige mogelijkheden van het vergaren ervan. Deze openheid beschouwen we dan ook vooral als het fundament van het vak Werken met Populaire Cultuur: Manga en Verder. Het nodigt ons uit om met flexibiliteit te kijken naar vormen van cultuur afkomstig uit Japan zodat ook via niet-traditionele wegen bevindingen gedaan kunnen worden omtrent Japanse (pop) cultuur.

Bibliografie

Albala, K. (2014). Routledge international handbook of food studies. London: Routledge.

Chapple-Sokol, S. (2013). Culinary diplomacy: breaking bread to win hearts and minds. The Hague Journal of Diplomacy, 8, 161-183.

de Bloois, J., De Cauwer, S., & Masschelein, A. (2017). 50 key terms in contemporary cultural theory. Kalmthout: Pelckmans Pro.

Rockower, P. (2011). Projecting Taiwan: Taiwan's public diplomacy outreach. Issues & Studies, 47(1), 107-152.

Sakamoto, R., & Allen, M. (2011). There's something fishy about that sushi: how Japan interprets the global sushi boom. Japan Forum, 23(1), 99-121.